Back to top
Menu

Disclaimer

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot de site Erfgoed Brugge is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving ter zake.

Gebruik van ‘cookie-technologie’
Stad Brugge maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site Erfgoed Brugge terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Stad Brugge gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Reacties
Bij sommige beelden op Erfgoed Brugge kunnen bezoekers een reactie plaatsen. Deze reacties zijn niet meteen zichtbaar voor andere bezoekers. De informatie wordt enkel gebruikt om gegevens aan te passen of aan te vullen. De naam van de bezoeker die een reactie verstuurt, kan worden toegevoegd aan de beschrijving van het beeld op Erfgoed Brugge. Als u geen naamsvermelding wenst, kan u dat melden bij het insturen van de reactie. Als u niet langer vermeld wenst te worden, verzoeken wij u contact op te nemen via info@erfgoedbrugge.be. Uw naam wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom
De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stad Brugge, tenzij louter voor consultatie.

De inrichters van deze website of hun partners hebben de nodige, redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden gevonden. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed hebben wij en onze partners er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken omwille van hun historisch belang en hun educatieve waarde. Als u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@erfgoedbrugge.be, zodat wij alsnog uw toestemming kunnen bekomen. Als dat niet mogelijk is, kan de online publicatie worden stopgezet.

Gebruik van beeldmateriaal
Als u beeldmateriaal uit Erfgoed Brugge wil gebruiken, kan u bij de beheerders van de collecties waarin deze beelden zich bevinden, of bij de eigenaars van deze beelden, navragen of u dat mag en wat de voorwaarden daartoe zijn. U kunt via de collectiebeheerders ook een kopie in hoge resolutie van de beelden aanvragen; u wordt dan door de collectiebeheerder geïnformeerd over de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van die kopie. Kwalitatieve opnames van objecten uit de collectie van Musea Brugge kunnen rechtstreeks worden aangevraagd via Art in Flanders. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat de collectiebeheerder niet zelf toestemming kan geven, maar zal doorverwijzen naar de maker, zijn nabestaanden of hun vertegenwoordiger.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Stad Brugge of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Stad Brugge of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks
De website Erfgoed Brugge kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Stad Brugge kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op de website Erfgoed Brugge is op uw eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid
Stad Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op de site Erfgoed Brugge.

Update van de gebruiksvoorwaarden
Stad Brugge behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.