Back to top
Menu

Corpus van Pieter Le Doulx-handschriften

Ludo Vandamme

In dit corpus worden 33 handschriften opgelijst die aan Pieter Le Doulx kunnen worden toegeschreven. Met de (vermoedelijke)  kopieën van de nrs. 7 en 13 worden dat 36 handschriften. Deze manuscripten worden samengebracht in enkele thematische clusters. Voor elk handschrift worden de volgende gegevens vermeld:

 • korte titelgegevens
 • auteurschap (met bronvermelding)
  Noot: De vermelding ‘Pieter Le Doulx’ verwijst naar ‘de zoon’ of, indien niet bekend, naar ‘de vader of de zoon’. De vermelding ‘Pieter Le Doulx sr.’ verwijst naar ‘de vader’.
 • datering
 • bewaarplaats
 • vermelding in het overzicht van A. HOSTE & J.L. MEULEMEESTER: Pieter Le Doulx en een Brugs Sint-Godelievehandschrift, Gistel, 1989, p. 43-46 (bijlage 1)
 • vermelding in de gedrukte veilingcatalogus van de bibliotheek en de verzamelingen van Pieter Le Doulx (Brugge: Bogaert-Dumortier, 1808) of van Jean de Pélichy-Van Huerne (Brugge: Beyaert-Defoort, 1860)
 • provenance(s)

De basis van deze lijst vormen de gegevens in 1989 bijeengebracht door Anselm Hoste en Jean Luc Meulemeester. Definitieve aspiraties heeft deze lijst niet. Ze nodigt wel uit om dit handschriftencorpus verder te onderzoeken en te verfijnen.

Brugse geschiedenis in kroniekvorm

1. Cronyke ofte Brugsche dagh-aenteekeningen in twee volumes,  deel 2: 1786-1790 Pieter Le Doulx, constschilder (opgestelt door) (bron: handschrift) [1786-1790]

 • Bewaarplaats onbekend (deel 1); Brugge, Stadsarchief, Handschriften, ms. 52 (deel 2)
 • Hoste & Meulemeester, A 2  

2. Rare geschriften behelsende het gedenckweerdighste dat ‘er is voorgevallen binnen de stadt van Brugghe, 1645-1684 Jacques Inbona; verdergezet door Pieter Le Doulx tot 1781 (met een vervolgh ofte bijvoughsel) (bron: handschrift) [17de eeuw]; [aanvulling omstreeks 1781]

 • Kortrijk, Openbare Bibliotheek, Fonds Goethals-Vercruysse, ms. 175
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Provenance: Jacques Goethals-Vercruysse[aanvullingen op Rare geschriften van Jacques Inbona: zie 2] Pieter Le Doulx (met alle zorghe opgesocht, versamelt en bescheven, waervan hier de succinte copie) (bron: handschrift) [omstreeks 1781]

3. Succinte copie der Jaerboeken van Brugghe, 1685-1781

 • Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 605
 • Hoste & Meulemeester, A 1
 • Provenances: Joseph van Huerne; verzameling De Pélichy-Van Huerne; Anselm vanden Bogaerde; Antwerpen, veilingshuis  A. de Tavernier, 1929 (‘Brugse bibliofiel’, nog niet geïdentificeerd)

4. Jaer-Boek ofte Byvoegsel dienende voor de Jaer-Boeken der stad van Brugge, 1700-1780 Pieter Le Doulx (opgesteld door) (bron: veilingscalalogus) [na 1780]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 1
 • Veilingscatalogus 1808, folio 109 (eygenhandig handschrift, ingenaeyd)

5. Franstalige kroniek van Brugge, 621-1489 Pieter Le Doulx (vermoedelijk gekopieerd door) (bron: Hoste & Meulemeester) [18de eeuw]

 • Brugge, Stadsarchief, Archief Gilliodts, 101
 • Hoste & Meulemeester, A 6
 • Provenances: Jan Jacob Vermeire-Van Damme; Louis Gilliodts-Van Severen

6. Cronyke, behelzende het voornaemste dat er is voorgevallen in de weereld, 430-1596 Pieter Le Doulx sr., raed, schepen en hoofdman der stad van Brugge (opgesteld door) (bron: veilingscatalogus); bewerkt door Pieter Le Doulx jr. ? 1718

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Veilingscatalogus 1808, quarto 2 (manuscript)
 • Provenance: Willem Deys, 1829

7 a. Levens der konst-schilders, konstenaers en konstenaeressen … in Brugge Pieter Le Doulx (getrokken uyt verscheyde schryvers, handschriften en andere bewysstukken opgesteld door) (bron: handschrift) 1796 (met aanvullingen tot in 19de eeuw)

 • Pantheons van Brugse en andere belangrijke personen
 • Brugge, Stadsarchief, Archief Academie voor Schone Kunsten, 230
 • Hoste & Meulemeester, A 5
 • Provenance: Academie voor Schone Kunsten (Brugge), 1796

7 b. Levens der konst-schilders, konstenaers en konstenaeressen … in Brugge Pieter Le Doulx; gekopieerd en verder gezet door Jan-Baptist Dienberghe, priester (verrykt met vele aenmerkelyke en historyke aenteekeningen …) (bron: handschrift)

 • Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 597
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Provenance: Boekenveiling Gent, 1882

7 c. Levens der groote schilders en konstenaers van Brugge [Pieter Le Doulx] [19de eeuw]

 • Brugge, Stadsarchief, Handschriften, ms. 7
 • Hoste & Meulemeester, A 13

8. Levens der besonderste schilders, beeldhauwers, enz. der stad Brugge  (De San, Goddyn, Ledoulx, Verschoot, enz. ) Pieter Le Doulx (manuscript door) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 4
 • Veilingscatalogus 1808, folio 114 (alle in een gebonden; manuscript door d’Heer P. Ledoulx)

9. Levens der geleerde ende vermaerde mannen der stad van Brugge, twee volumes  Pieter Le Doulx, constschilder (opgesteld door) (bron: handschrift) [ca. 1800]

 • Brugge, Stadsarchief, Handschriften, ms. 18
 • Hoste & Meulemeester, A 9
 • Veilingscatalogus 1808, folio 89 (eygenhandig handschrift met ingevoegde portraiten; 2 groote deelen gecartonneert)
 • Provenances: Joseph van Huerne; verzameling De Pélichy-Van Huerne; Anselm vanden Bogaerde; Antwerpen, veilingshuis  A. de Tavernier, 1929 ‘(‘Brugse bibliofiel’, nog niet geïdentificeerd)

10. Kort begrijp der geleerde mannen van het Nederland (volgens Guicciardini) Pieter Le Doulx (bron: veilingscatalogus) [omstreeks 1800]

 • Brugge, Stadsarchief, Archief Gilliodts, 92
 • Hoste & Meulemeester, A 10
 • Veilingscatalogus 1808, folio 105 (eygenhandig handschrift van d’Heer Ledoulx, ingenaeyd)
 • Provenances: Joseph van Huerne, Louis Gilliodts-Van Severen

11. Levens van verscheyde geleerde en vermaerde mannen van ’t Nederland Pieter Le Doulx (door) (bron: veilingscatalogus)  [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 7
 • Veilingscatalogus 1808, folio 90 (eygenhandig handschrift met ingevoegde plaeten, ingenaeyd)
 • Provenance: Joseph van Huerne

12. Levens der graven van Vlaenderen Petrus Le Doulx, konstchilder (bij een versaemelt en betrocken uijt verscheijde historij-schrijvers door) (bron: handschrift) 1806

 • Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 440
 • Hoste & Meulemeester, A 12
 • Veilingscatalogus 1808, folio 88 (eygenhandig handschrift, met geschilderde blazoenen en ingevoegde plaeten, ingenaeyd)
 • Provenance: Willem Deys (1829)

13 a. Alle de wetten der stadt van Brugghe, 1250-1797, twee volumes Pieter Le Doulx sr., raed, schepen en hooftman;  vervolledigd door Pieter Le Doulx jr., konstschilder(vervolgt door zynen zoon; den welken … gevoegd heeft eenen index der wapens …) (bron: handschrift) [18de eeuw]

 • Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 445
 • Hoste & Meulemeester, A 7
 • Veilingscatalogus 1808, folio 93 (alle de wapens in couleuren zyn extra schoon geschilderd)
 • Provenance: Willem Deys (1829)

13 b. De Wetten der stad Brugghe, 1329-1617, twee volumes Pieter Le Doulx (bron: veilingscatalogus Jean de Pélichy-Van Huerne) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Veilingscatalogus Jean de Pélichy-Van Huerne (1860), 1266
 • Provenances: Joseph van Huerne, Jean de Pélichy-Van Huerne

14. Eene korte beschryvinghe van de heeren hooghbailliu’s van de stad Brugghe en van den lande van den Vrye Pieter Le Doulx (bron: veilingscatalogus Jean de Pélichy-Van Huerne) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Veilingscatalogus Jean de Pélichy-Van Huerne (1860), 1266
 • Provenances: Joseph van Huerne, Jean de Pélichy-Van Huerne

15. Recherches des antiquités de noblesse de la ville de Bruges Pieter Le Doulx, peintre (par) (bron: veilingscatalogus) [vanaf 1764]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 9
 • Veilingscatalogus folio 92 (manuscit cartonné; tous les blazon de cet ouvrage sont très-bien dessinés à l’encre de la Chine)
 • Provenance: Willem Deys (1829) (cet ouvrage a été commencé en l’année 1764, en mis en ordre alphabétique, par P. Ldeoulx peintre; in –fol. cartonné; les armoiries sont supérieurement bien dessinées, au nombre de 1146)16 en 17. Beschryving van den luysterlyken en glorieusen intré van Franciscus Josephus Beyts, gecroont binnen Loven primus in de universtiteyt Pieter Le Doulx (handschrift door) (bron: veilingscatalogus)  [1782?]
 • Eenige jaerschriften die gestaen gestaen hebben  op differente plaetzen en huyzen  ten dage van den meergenoemden intrede) Pieter Le Doulx (met figueren en blazoenen geschreven en geteekent door) (bron: veilingscatalogus) [1782?]

Particuliere verhalen

16 en 17.
Beschryving van den luysterlyken en glorieusen intré van Franciscus Josephus Beyts, gecroont binnen Loven primus in de universtiteyt
Pieter Le Doulx (handschrift door) (bron: veilingscatalogus)
[1782?]

Eenige jaerschriften die gestaen gestaen hebben  op differente plaetzen en huyzen  ten dage van den meergenoemden intrede)
Pieter Le Doulx (met figueren en blazoenen geschreven en geteekent door) (bron: veilingscatalogus)
[1782?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Veilingscatalogus 1808, quarto 15 (samen in eenen band met gelegenheidsdrukwerk naar aanleiding van deze feestelijke inhuldiging)

18. Het leven, martelie ende dood van pater Bartholomeus de Blende … in het land van Paraquarien, 1715

Pieter Le Doulx sr., Raed ende Oud-Schepen en Hoofdman der stad Brugge (opgesteld door) (bron: veilingscatalogus); bewerkt door Pieter Doulx jr. ? [na 1715]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Veilingscatalogus 1808, quarto bis 121 (manuscript met vele ingevoegde plaeten; ingen[aaid])

19. De Glorie der Stad Brugge ofte geschiedenissen ven het Heylig ende Dierbaer Bloed ons Heeren Jesu Christi Pieter Le Doulx (opgesteld ende getrokken uyt verscheyde schryvers door) (bron: handschrift) 179

 • Brugge, Archief Edele Confrérie van het Heilig Bloed
 • Hoste & Meulemeester, A 4
 • Provenances: Willem Deys (1829); Joseph van Huerne (vermoedelijk)

20. Eene korte beschryvinge van den Jubilé van ’t H. Bloed ten jaere 1686 Pieter Le Doulx (door) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Veilingscatalogus 1808, quarto 16 (samen gebonden met drukwerk over deze jubileumprocessie)Brugse monumenten

21. Aenteekeningen wegens het Brugsche stads-huys [Pieter Le Doulx] [vóór 1786]

 • Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 448
 • Hoste & Meulemeester, A 8
 • Provenance: Willem Deys (1829)

22. Kortbondig verhael van de kapelle van den heyligen Carolus Borromeus [Sint-Donaaskerk] Pieter Le Doulx (door) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 10
 • Veilingscatalogus, folio102 (manuscript, in een lot samen met twee andere manuscripten: eenOratio panegyrica et moralis voor Carolus Borromeus, door Joannes Verslype, 1725, en een anonieme Oratio in laudem divi Thomae Aquinatis)
 • Provenance: Willem Deys (1829)

23. Kort verhael van de capelle van den H. Christophorus by de groote marckt binnen de stad Brugghe Pieter Le Doulx (bron: veilingscatalogus Jean de Pélichy-Van Huerne) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Veilingscatalogus Jean de Pélichy-Van Huerne (1860), 1266
 • Provenances: Joseph van Huerne, Jean de Pélichy-Van Huerne

24. De versterkinge der stad Brugge Pieter Le Doulx (manuscript van) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 13
 • Veilingscatalogus 1808, folio 106 (met eene gravure verbeeldende den Hallen-Toorn [sic], gelyk dien voor dezen was, ingenaeyd)

25. Eenige opschriften van grafstenen liggen in verscheyde kerken, zoo binnen als buyten Brugge Pieter Le Doulx, (met blazoenen in inkt geteekent door) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Andere Brugse onderwerpen
 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 8
 • Veilingscatalogus 1808, folio 91 (gebonden in perkement)

26. Un cahier de blazons Pieter Le Doulx (superieurement peints par) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 11
 • Veilingscatalogus, folio  103

27. Leven en mirakelen van Sinte-Godelieve Cornelius Fredricus de Langhe; tekeningen toegeschreven aan Pieter Le Doulx (bron: handschrift) [omstreeks 1802]

 • Brugge, Sint-Godelieveabdij
 • Hoste & Meulemeester, A 11
 • Provenance: Joseph van Huerne

28. Eenige memorien, zoo van uytvindinge der Konsten als doorlugtige Mannen (Waterhalle, Lakenhalle, familie Haveskerke, Berg Vesuvius, enz.), één farde Pieter Le Doulx (geschreven door) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 2
 • Veilingscatalogus 1808, folio 110 (alle in een farde)

29. Den opgang, ondergang en jegenwoordigen stand der Koninklyke Academie … van Brugge [?] (opgesteld door); Pieter Le Doulx (vervolgt door; eygenhandig handschrift) (bron: veilingscatalogus) 1776, en verdergezet

 • Bewaarplaats onbekend [Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 640?]
 • Hoste & Meulemeester, B 3
 • Veilingscatalogus, folio 112 (eygenhandig handschrift, in eenen band)

30. Beschryving van den oorsprong van de ridderlyke steekspelen en van het ridderlyck Gezelschap van den Witten Beer, … tot en met 1788 [Pieter Le Doulx] (bron:  A. VAN DEN ABEELE, Het Ridderlijk Gezelschap van de Witte Beer: steekspelen tijdnes de late middeleeuwen, Brugge, 2000, p. 12, 16, 153) [na 1788]

 • Brugge, Stadsarchief, Handschriften, ms. 3
 • Hoste & Meulemeester, –
 • Provenances (vemoedelijk): Joseph van Huerne, Jean de Pélichy-Van Huerne

31. Beschrijvinge van den oorspronck der ridderlycke steeckspeelen …, [en verder: schuttersgilden, rederijkersgilden, broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van den Drogenboom, Bogardenschool] Pieter Le Doulx, konstschilder (alles opgestelt door) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 6
 • Veilingscatalogus 1808, folio 86 (manuscript, vervuld met zeer net geschilderde blazoenen)
 • Brugse historische documenten gekopieerd

32. Eenen ouden handboek der goederen van ’t Commun van O.L.V. Kerke in Brugge, twee volumes Pieter Le Doulx (gemaekt door) (bron: veilingscatalogus) [?]

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 12
 • Veilingscatalogus 1808, folio 104

Damme

33. Beschryvinge der stad van Damme Pieter Le Doulx, konstschilder (opgestelt door) (bron: veilingscatalogus) 1807

 • Bewaarplaats onbekend
 • Hoste & Meulemeester, B 5
 • Veilingscatalogus 1808, folio 85 (manuscript met ingevoegde teekeninge en land-kaerte)

Handschriften onterecht aan Pieter Le Doulx toegeschreven Wetter der stede van Brugghe, 1322-1792, drie volumes Jan-Antoon Kerckhof; vervolgens aangevuld (bron: handschrift) 1670; [aanvullingen na 1792]

 • Brugge, Openbare Bibliotheek,  ms. 444
 • Hoste & Meulemeester, A 3
 • Provenances: C.F. Huwijn de Ter Heyden; Patrice de Beaucourt de Noortvelde (1793); Willem Deys (1829)