Back to top
Menu
Brugsche Courant

De Brugsche Courant verscheen van 1946 tot 1958 en is de opvolger van het Woensdagblad dat in 1936 gesticht werd. Het blad werd uitgegeven door vader en zoon Beke en gedrukt op de persen van drukkerij Graphica. De krant was geen spreekbuis van een politieke partij. Ze bracht streeknieuws uit de ruime Brugse agglomeratie. In de loop van haar bestaan werd de nadruk meer en meer gelegd op ‘populaire’ berichtgeving.

Verschenen: 1946-1958

Digitaal beschikbaar: 1947, 1949-1957

brugsche courant
Brugsche Gazette

De Brugsche Gazette werd op 23 juni 1795 opgericht door de Brugsche drukker-uitgever en boekhandelaar Joseph Bogaert, die eerder het Vaderlandsch Nieuwsblad (1792-1793) uitgaf.
De krant bevatte hoofzakelijk buitenlands nieuws en had een neutrale berichtgeving.

Verschenen: 1795-1796;1814

Digitaal beschikbaar:
23-06-1795 tot 30-12-1796
28-02-1814 tot 02-03-1814

brugschegazette
Het Brugsche Vrye

Het Brugsche Vrye verscheen van 1848 tot 1853. Hoofdredacteur was de radicale en antiklerikale priester Benoît Beekman. Alhoewel de krant hoofdzakelijk aandacht besteedde aan Brugge, werd ze verspreid over gans West-Vlaanderen en een groot deel van Oost-Vlaanderen. Beekman voerde hevige twisten, zowel met de katholieken als met de liberalen. Een gerechtelijk proces leidde tot het einde van de krant.

Verschenen: 1848-1853

Digitaal beschikbaar: 1848-1853

brugsche vrye
Burgerwelzijn

Het Burgerwelzijn werd opgericht op 21 december 1850 door drukker Fockenier en redacteur Boeteman. De krant voer aanvankelijk een liberale koers, maar met de terugtrekking van Boeteman werd het een neutraal informatieblad met veel advertenties. Tot 1958 bleef de krant in handen van de familie Fockenier. In 1968 kwam ze onder de vleugels van Roularta en werd een gratis advertentieblad. In 1977 hield ze op te bestaan.

Verschenen: 1850-1977

Digitaal beschikbaar: 1859-1895

Ontbreekt: 1860, 1869, 1870, 1878, 1880, 1884, 1887, 1889

Burgerwelzijn
Gazette van Brugge (Wisselende ondertitel)

De Gazette van Brugge verscheen voor het eerst onder die naam op 2 januari 1797, maar is de opvolger van de Brugsche Gazette. Gedurende zijn lange levensduur wisselt de ondertitel regelmatig. Een Frans decreet van 1810 staat slechts 1 nieuwsblad per departement toe, en de Gazette van Brugge smelt samen met de Journal de la Lys van de Brugse drukker Guillaume De Busscher-Marlier. De krant werd tweetalig. In maart 1814 kon Joseph Bogaert opnieuw zelfstandig  een krant uitgeven. Eerst onder de titel Brugsche Gazette, daarna opnieuw als Gazette van Brugge. Onder Bogaert bleef de krant een neutrale koers varen met hoofdzakelijk buitenlandse berichtgeving.

In 1845 nam Louis Bernard Herreboudt de krant over. Onder zijn bewind evolueerde de krant naar een klerikaal blad. Bij zijn overlijden nam zijn zoon de krant over.  In 1900 neemt Gustaaf Stock, redacteur bij de krant, het roer over en de krant wordt een officieus partijorgaan. Na WO I keerde de katholieke partij zich tegen Stock en werd hij gedwongen de krant stop te zetten (31 oktober 1919).

Verschenen: 1797-1919

Digitaal beschikbaar:
02-01-1797 tot 17-05-1811
18-03-1814 tot 14-10-1914
24-12-1918 tot 31-10-1919

Niet verschenen: 18-12-1807 tot 01-02-1808

Nog niet digitaal: 01-01-1914 tot 01-07-1914

gazette_van_brugge
't Jaer 30

De Brugse krant ’t Jaer 30 een politieke wegwyzer voor treffelijke lieden werd uitgegeven door Honoré Vandenberghe-Denaux en geredigeerd door Guido Gezelle (1830-1899) die zich hier inzette in het katholieke mediaoffensief tegen het opkomend liberalisme. De krant was een reactie op de liberale tegenhanger De Westvlaming. Er werd geregeld stelling genomen in kwesties uit de lokale en nationale politiek.
In juni 1870 werd de krant overgenomen door Modest Delplace en werd de naam gewijzigd in ’t Jaer 70 een nieuw gazetje voor christelijke Vlamingen.

Verschenen: 1864-1870

Digitaal beschikbaar: 17-07-1864 tot 12-06-1870

t_jaer30
't Jaer 70

’t Jaer 70 een nieuw gazetje voor christelijke Vlamingen is de voortzetting van ’t Jaer 30. Het werd uitgegeven door Modest Delplace. Tot september 1872 was Guido Gezelle redacteur. Zoals de ondertitel aangeeft, was de toon christelijk en Vlaams. In 1883 liet Delplace zijn drukkerij over aan Adolf van Mullem, die ’t Jaer 70 in 1884 stopzette.

Verschenen: 1870-1884

Digitaal beschikbaar: 03-09-1870 tot 31-12-1882
1877 ontbreekt

jaer70
Journal de Bruges

De krant Journal de Bruges verschijnt voor het eerst op 4 april 1837 en was een reactie op het verschijnen van de katholieke krant  Le Nouvelliste du Nord (later Le Nouvellister des Flandres) enkele dagen eerder. De kranten zouden elkaar blijven bekampen.  Uitgever is cartograaf Philippe Popp,  maar al snel wordt die taak overgenomen door zijn vrouw Caroline Popp, later door hun dochters. Caroline  Popp was meer dan een halve eeuw de drijvende kracht achter de krant.

De Journal de Bruges was de spreekbuis van de Franstalige, liberale burgerij.

Verschenen: 1837-1983

Digitaal beschikbaar:
04-04-1837 tot 14-10-1914
19-10-1918 tot 23-06-1940
24-09-1944 tot 26-09-1953

journaldebruges
Journal du Département de la Lys

De tweetalige krant Journal du Département de la Lys was een samensmelting van de Gazette van Brugge van Joseph Bogaert en van de Journal de la Lys van de Brugse drukker Guillaume De Busscher-Marlier. De krant stelde zich neutraal maar gezagsgetrouw op. In maart 1814 werd de drukkerij van De Busscher door plunderaars vernield.

Verschenen: 1811-1814

Digitaal beschikbaar: 20-05-1811 tot 15-03-1814

journaldelalys
La Patrie

De krant La Patrie werd op 1 mei 1848 opgericht door R. Boeteman-Janssens. Het was de onrechtstreekse opvolger van Le Nouvelliste des Flandres en nam stelling in tegen de Gazette van Brugge. In 1851 nam Amand Neut, politicus en journalist,  het blad over. In 1884 volgde zijn zoon Edouard hem op.

Amand Neut was zeer invloedrijk in katholieke middens en had nauwe banden met de Brugse bisschop Malou (1848-1864).

Voor 1914 was de krant de Franstalige spreekbuis van de katholieke partij. Na het gedwongen ontslag van Neut in 1919 voerde  La Patrie een gematigd Vlaamsgezinde koers.

Verschenen: 1840-1940

Digitaal beschikbaar:
01-05-1848 tot 30-12-1848
03-01-1851 tot 31-12-1851
01-12-1876 tot 13-10-1914
18-02-1919 tot 30-12-1939

la_patrie
Stadsbode

De Stadsbode voor Brugge en omliggende  is een Brugse oorlogskrant. Ze verscheen van 1917 tot 1919 en was de spreekbuis van de Duitse bezetter. Ze verschafte de burger informatie over het leven in de stad.

Uitgever was Hendrik De Zeine.

meer info (bronnen in context)

Verschenen: 1917-1919

Digitaal beschikbaar: 25-08-1917 tot  08-03-1919

stadsbode
Standaerd van Vlaenderen

De Standaerd van Vlaenderen werd opgericht op 20 oktober 1829 door R Boeteman-Janssens en was de opvolger van de Nieuwe Gazette van Brugge. Ze verzette zich tegen de verfransing in Vlaanderen en wou het Vlaamse culturele leven doen herleven. Van 1837 tot 1848 verscheen er een Franstalige ontdubbeling: Le Nouvelliste du Nord en Le Nouvelliste des Flandres. In 1851 neemt Amand Neut (en later zijn zoon) de krant over. Zij blijven aan het roer tot het verdwijnen van de krant in 1899.

Verschenen: 1829-1899

Digitaal beschikbaar: 1830-1881

Ontbreekt: 1831, 1833, 1850, 1874, 1875, 1877

standaerd van vlaenderen
De Volkseeuw

De Volkseeuw, Weekblad der Christene Volkspartij, verscheen van 1910 tot 1914 en van 1919 tot 1921. Het blad werd gesticht door priester Florimond Fonteyne. Aanvankelijk werd het gedrukt te Brussel, maar vanaf oktober 1911 gebeurde dit bij Camille Moeyaert te Brugge. Sinds begin 1911 had Fonteyne zich te Brugge gevestigd en probeerde hij de Daensistische beweging nieuw leven in te blazen. De Volkseeuw pleitte voor algemeen stemrecht en voor de vervlaamsing van het openbare leven. Ondanks een verbod van de Brugse bisschop bleef het blad verschijnen en kende het zelfs een spectaculaire stijging van de oplage. Na het verdwijnen van Fonteyne uit de Brugse politiek bleef Camille Moeyaert het blad uitgeven tot het in maart 1921 ophield te bestaan.

Verschenen: 1910-1914 en 1919-1921

Digitaal beschikbaar: 1911-1914

de volkseeuw
De Westvlaming

De Westvlaming nieuwsblad voor Brugge en de provincie Westvlaenderen verscheen in 1863 en was op dat moment de enige Nederlandstalige liberale krant in Brugge. Ze voerde een heftige polemiek met katholieke bladen als de Gazette van Brugge, La Patrie, ’t Jaer 30 en ’t Jaer 70.

Verschenen: 1863-1890

Digitaal beschikbaar: 20-09-1863 tot 31-12-1878

de_westvlaming2